நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Perfect Plaza, 97, Cement Rd, P & T Colony, Pratap Nagar, Nagpur – Ear Nose & Throat Hospital

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 425/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

S Ambazari Rd, Near Mate Chowk, Shradhanandpeth, Nagpur – Near Mate Chowk

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 70,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

49-51 South Ambazari Road, Gayatri Nagar, Shewalkar Gardens, Gopal Nagar, Pratap Nagar, Nagpur

1 உட்புற இடம்400 நபர்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Din Dayal Nagar Chowk, Nagpur – Pratap Nagar

1500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 350 இலிருந்து

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity600 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 350 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -16 ஐக் காண்பி