நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Central Bazar Road, Shankar Nagar, East Shankar Nagar, Bajaj Nagar, Nagpur – Vishnu rasoi

Capacity400 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 90,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Late Krishna Khonde Marg, Bhagya Ghar, Dharampeth, Nagpur – Late Krishna Khonde Marg

Capacity50 – 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 12,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை

F 41, Tatya Tope Nagar, high court road, Nagpur – Vivekanand Nagar

Hall 1+ Hall 2

Capacity200 – 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 61,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

Hall 1

Capacity100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 12,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

Hall 2

Capacity100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 12,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

F-40, RPTS Rd, Tatya Tope Nagar, Vivekanand Nagar, Nagpur – Near South Indian Temple

Capacity250 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 17,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Central Bazar Rd, WHC Road, Shankar Nagar, East Shankar Nagar, Bajaj Nagar Square, Nagpur

1 வெளிப்புற இடம்1000 நபர்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

West High Court Road, Dandike Layout, East Shankar Nagar, Shankar Nagar, East Shankar Nagar, Nagpur – Shankar Nagar Square

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 1,21,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -14 ஐக் காண்பி