நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Wardha Road, 15, Somalwada - Besa Rd, Modern Society, Jaydurga Layout 6, Sonegaon, Nagpur – Somalwada - Besa Rd

Travellar hall

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 670/நபர் முதல்

Himalyan

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 670/நபர் முதல்

Basement

Capacity25 – 70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 670/நபர் முதல்

Hall

Capacity25 – 70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 670/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

5A, Besa Rd, Tau Nagar, Nagpur, Maharashtra 440027, Nagpur – Besa Road

Capacity350 – 700 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 45,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Shanti Plaza, Shanti Park, Harihar Nagar, Besa, Nagpur – Shanti Park,

Capacity150 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 12,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -17 ஐக் காண்பி