விருந்து ஹால்

Harrison Celebration Lawn

1 உட்புற இடம் 1000 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

+91 96376 5 0166

97/2, 97/3, 97/4 Wathoda Road, Sarju Town Road, Hanuman Chowk, Nagpur
Near Swaminarayan Mandir Wathoda
+91 96376 50166
+91 82753 96205
விருந்து ஹால்