விருந்து ஹால்

Hotel Tuli International

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 750 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

3 உட்புற இடங்கள் 50, 150, 700 நபர்கள்

1 நீச்சல் குளத்தருகேயான பகுதி 200 நபர்கள்

+91 73039 5 0359

5, Residency Rd, Next to Liberty Cinema, Sadar, Nagpur
+91 73039 50359
விருந்து ஹால்