விருந்து ஹால்

Harrison Celebration Lawn

1 உட்புற இடம் 1000 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

+91 73035 2 0765

97/2, 97/3, 97/4 Wathoda Road, Sarju Town Road, Hanuman Chowk, Nagpur
+91 73035 20765
விருந்து ஹால்