கோடைக்காலப் பகுதி

Govind Celebration Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 2500 நபர்கள்

+91 94221 0 6921

Godhni Main Road, Near Govind City, Bus Stop, Prakash Nagar, Zingabai Takli, Nagpur
Near Govind City Bus Stop
+91 94221 06921
+91 94221 06921
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Hotel Dua Continental

₹ 330/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்