விருந்து ஹால்

Guman Banquet & Lawn

1 உட்புற இடம் 500 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

+91 94221 0 7887

Maharaj Bagh Biodiversity Park, Gorewada Ring Road, Utthan Nagar, Anant Nagar, Nagpur
Gorewada Ring Road
+91 94221 07887
https://www.facebook.com/GumanNagpur/
http://gumannagpur.webs.com/
gumannagpur123@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Dua Continental

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

60 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்