விருந்து ஹால்

Shubha Mangal Karyalaya

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 400 நபர்கள்

+91 94221 0 4556

Late Krishna Khonde Marg, Bhagya Ghar, Dharampeth, Nagpur
Late Krishna Khonde Marg
+91 94221 04556
+91 80875 36679
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Kalra Celebrations

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்