விருந்து ஹால்

Hotel Tuli Imperial

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 800 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

3 உட்புற இடங்கள் 80, 350, 1000 நபர்கள்

+91 712 665 3700

37, Farm Land, Central Bazar Road, New Ramdaspeth, Ramdaspeth, Nagpur
Near Meditrina Institute of Medical Sciences
+91 712 665 3700
+91 93732 15628
+91 93723 87011
+91 712 665 3600
+91 712 665 3666
sales@tuligroup.com
http://www.tulihotels.com/tuli-imperial.html
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hardeo

₹ 675/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Oberoi Palace

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel President

₹ 630/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

18, 35 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்