விருந்து ஹால்

Hotel Sukhakarta

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

1 உட்புற இடம் 80 நபர்கள்

+91 93700 9 8389

Wardha Rd, Opposite Sai Mandir, Chhatrapati Square, Nagpur
Opposite Sai Mandir
+91 93700 98389
+91 712 225 0642
+91 712 225 0458
+91 712 225 0457
+91 712 225 0456
https://www.facebook.com/sukhakartahotel/
http://hotelsukhakarta.com/
sapie@rediffmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

The Pride Hotel

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

40 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel Orient Grand

₹ 450/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

10, 20, 20, 100 நபர்களுக்கான 4 உட்புற இடங்கள்