விருந்து ஹால்

Dulariya Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 86004 7 2909

Manweda Ring Road, Near South Point School, Chandranagar, Rameshwari, Nagpur
South Point School
+91 86004 72909
+91 98604 31626
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
The Greenland Resort And Villa

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 100 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்