விருந்து ஹால்

Sai Vatika Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

+91 95037 6 0700

West High Court Road, Dandike Layout, East Shankar Nagar, Shankar Nagar, East Shankar Nagar, Nagpur
Shankar Nagar Square
+91 95037 60700
+91 86696 29347
https://www.facebook.com/Sai-Vatika-Lawn-Nagpur-692121474280654/
http://www.saivatikalawn.in/
info@saivatikalawn.in
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

The Greenland Resort And Villa

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 100 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்