விருந்து ஹால்

Gupta's Bawarchi

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

1 உட்புற இடம் 200 நபர்கள்

+91 95450 0 6266

Uday Nagar, Wardhaman, Nagar Colony, Nagpur
Wardhaman, Nagar
+91 95450 06266
+91 88061 51152
+91 712 272 1861
https://www.facebook.com/GuptasBawarchiNagpur/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Nakshatra Banquet

₹ 450/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Riwaaz Lawns

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Dhansons Lawn and Hall

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்