விருந்து ஹால்

The Raj Royale Lawn & Banquets

2 உட்புற இடங்கள் 120, 1000 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 2000 நபர்கள்

+91 20 7117 9549

Beside Indian Oil Company Petrol Pump, Kamptee Rd, Nagpur
+91 20 7117 9549
விருந்து ஹால்