விருந்து ஹால்

Rangolii Hotel & Banquets

2 உட்புற இடங்கள் 40, 700 நபர்கள்

+91 712 245 3322

Congress Nagar 'T' Point, Dhantoil, Nagpur
Near Ajni Railway Station
+91 712 245 3322
+91 93737 32657
+91 93731 06375
info@rangoliihotel.com
banquets@rangoliihotel.com
http://www.rangoliihotel.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Nakshatra Banquet

₹ 450/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Prasadam Celebration Hall

₹ 425/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Hotel Orient Grand

₹ 450/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

10, 20, 20, 100 நபர்களுக்கான 4 உட்புற இடங்கள்