விருந்து ஹால்

Rani Kothi

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,200 முதல்

1 உட்புற இடம் 500 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 800 நபர்கள்

+91 712 255 5552

237, Temple Road, Civil Lines, Nagpur
MLA Hospital
+91 712 255 5552
+91 712 322 4888
+91 712 255 5552
+91 98231 70071
+91 70587 88888
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
The Pride Hotel

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

40 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel Hardeo

₹ 675/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Oberoi Palace

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்