விருந்து ஹால்

Lamba Celebrations

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 700 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 800 முதல்

1 உட்புற இடம் 800 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 4000 நபர்கள்

+91 99239 1 5155

NH 44, Kamptee Rd, Nagpur
+91 99239 15155
https://www.facebook.com/LambaCelebrationsNgp/
http://www.lambacelebrations.com/
lambacelebrations@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
The Pride Hotel

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

40 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel Heritage

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 150 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel Hardeo

₹ 675/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்