விருந்து ஹால்

Naivedhyam Eastoria

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 575 முதல்

4 உட்புற இடங்கள் 200, 800, 800, 1500 நபர்கள்

+91 78754 4 7076

Plot G and H, Chikhli Kalamna Road, Surya Nagar, Shantinagar Colony, Nagpur
Kalamna Market Road
+91 78754 47076
https://www.facebook.com/naivedhyam.eastoria/
naivedhyam.eastoria@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Ashoka Imperial

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

125 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்

Hotel Brij Inn

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

12, 200, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

Azkaban The Gaming Alley

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்