கோடைக்காலப் பகுதி

Vasvi Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 2000 நபர்கள்

+91 86003 6 5114

64, Central Bazar Road, Shankar Nagar, East Shankar Nagar, Bajaj Nagar, Nagpur
+91 86003 65114
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
The Greenland Resort And Villa

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 100 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்