கோடைக்காலப் பகுதி

Shree Ganesh Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

+91 99225 2 2224

Central Bazar Road, Shankar Nagar, East Shankar Nagar, Bajaj Nagar, Nagpur
Vishnu rasoi
+91 99225 22224
+91 91725 71567
swati_parihar@live.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

Kalra Celebrations

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Hotel Dua Continental

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

60 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்