விருந்து ஹால்

Mangaldeep Hall

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 600 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 200, 500 நபர்கள்

+91 20 7117 7757

55/A Wardha Road, Chatrapati Square, Central Excise Colony, New Sneh Nagar, Nagpur
+91 20 7117 7757
விருந்து ஹால்