விருந்து ஹால்

Hotel Gomti

1 உட்புற இடம் 150 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1200 நபர்கள்

+91 712 665 0505

8/G, Kalmana Market Road, Old Pardi Square, Pardi, Nagpur
Old Pardi Square
+91 712 665 0505
https://www.facebook.com/Gomti-Hotel-635665713227541/
http://www.gomtihotel.com/
info@hotelgomti.com
hotelgomtidwarka@gmail.com
gomtihotel11@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Rajaram Hawely Celebration

₹ 350/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Riwaaz Lawns

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel Brij Inn

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

12, 200, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்