விருந்து ஹால்

Hotel Kamal

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

1 உட்புற இடம் 70 நபர்கள்

+91 94224 0 2444

Modi No. 3, Abhyankar Marg, Sitabuldi, Nagpur
+91 94224 02444
+91 94059 34243
+91 712 661 1313
+91 712 661 1212
+91 712 253 1313
https://www.facebook.com/Hotel-Kamal-1543572025881081/
http://www.hotelkamalnagpur.com/
sales.hotelkamal@gmail.com
hotelkamal@rediffmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Loharkar's Family

₹ 444/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Hotel Seventh Sense

₹ 500/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

60, 100 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

60 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்

Hotel Brij Inn

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

12, 200, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்