விருந்து ஹால்

Dhande Celebration Hall

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 225 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 350 முதல்

1 உட்புற இடம் 400 நபர்கள்

+91 98223 6 6760

49-51 South Ambazari Road, Gayatri Nagar, Shewalkar Gardens, Gopal Nagar, Pratap Nagar, Nagpur
+91 98223 66760
+91 97676 59409
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

The Greenland Resort And Villa

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 100 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்