விருந்து ஹால்

The Embassy

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 600 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

1 உட்புற இடம் 150 நபர்கள்

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 7104 23 2 019

X-15, Near St Xaviers School, Hingna Road, Parsodi, Nagpur
St Xaviers School
+91 7104 232 019
+91 7104 232 111
+91 94036 90700
https://www.facebook.com/heritageembassy/
embassy.heritage@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel President

₹ 630/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

18, 45 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel Orient Taibah

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 400 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

80 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Urban Hermitage

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

150 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்