விருந்து ஹால்

Hotel Orient Grand

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

4 உட்புற இடங்கள் 10, 20, 20, 100 நபர்கள்

+91 20 7153 0842

Plot No-347/348, Medical College Rd, Great Nag Road, Padole Corner, Ashok Chowk, Near Hani Archana Complex, Untkhana, Nagpur
+91 20 7153 0842
விருந்து ஹால்