விருந்து ஹால்

Hotel Siddhartha Inn

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 100, 100 நபர்கள்

+91 20 7118 4070

90, Central Avenue, Near Agrasen Square, Chhota Loharpura, Gandhibagh, Nagpur
+91 20 7118 4070
விருந்து ஹால்