விருந்து ஹால்

Hotel Dua Continental

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

1 உட்புற இடம் 60 நபர்கள்

+91 20 7153 0852

Mt Road Extension, Kamptee Road, Sadar, Nagpur
+91 20 7153 0852
விருந்து ஹால்