விருந்து ஹால்

Hotel Tuli International

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 750 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

3 உட்புற இடங்கள் 50, 150, 700 நபர்கள்

1 நீச்சல் குளத்தருகேயான பகுதி 200 நபர்கள்

+91 712 665 3555

5, Residency Rd, Next to Liberty Cinema, Sadar, Nagpur
Near Buty Cineplex
+91 712 665 3555
+91 93724 13410
+91 1800 209 9050
https://www.facebook.com/HotelTuliInternational/
http://tulihotels.com/tuli-international/
sales@tuligroup.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Dua Continental

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

60 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Hotel Heritage

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 150 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

The Pride Hotel

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

40 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்