விருந்து ஹால்

Mango Hotels

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 500 முதல்

1 உட்புற இடம் 30 நபர்கள்

+91 90040 8 5871

Central Avenue Road, Opp Gitanjali Theatare, Lodhipura, Nagpur
Opp Gitanjali Theatare
+91 90040 85871
+91 1800 266 2646
+91 712 668 3000
https://www.facebook.com/Mango-Hotels-818495711584917/
reservations@staymango.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Riwaaz Lawns

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel Orient Grand

₹ 450/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

10, 20, 20, 100 நபர்களுக்கான 4 உட்புற இடங்கள்

Hotel Orient Star

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

150 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்