விருந்து ஹால்

Mayur Lawn And Hall

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 3500 நபர்கள்

+91 98908 9 3332

Kamptee Rd, Near Khairy, Khairy, Nagpur
Near Khairy
+91 98908 93332
+91 98229 21839
+91 97302 20775
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Kalra Celebrations

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்