விருந்து ஹால்

Radisson Blu Hotel

4 உட்புற இடங்கள் 500 நபர்கள்

+91 86004 0 0479

7, Wardha Rd, Chatrapati Nagar, Nagpur, Nagpur
Enrico Heights
+91 86004 00479
https://www.facebook.com/HotelRadissonBluNagpur/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-nagpur/
info@rdnagpur.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel President

₹ 630/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

18, 35 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel Hardeo

₹ 675/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel Heritage

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 150 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்