விருந்து ஹால்

Flora Inn Hotel

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

1 உட்புற இடம் 350 நபர்கள்

+91 77559 8 3056

Plot No.2164, Satpute Layout, Rajiv Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur
near Mahatme Eye Bank and Eye Hospital
+91 77559 83056
+91 77559 83054
https://www.facebook.com/FlorainnNagpur/
http://www.florainn.com/
admin@florainn.com
reservation@florainn.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Azkaban The Gaming Alley

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Mangaldeep Hall

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200, 500 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்