விருந்து ஹால்

Chokar Dhani Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

2 அரங்கங்கள் 500, 800 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1500 நபர்கள்

+91 93739 3 5362

17 kms. From Zero Mile,,Amravati Rd,Nagpur, Maharashtra 440023
+91 93739 35362
http://www.chokardhani.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்