விருந்து ஹால்

Jerryl Lawns

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 250 முதல்

1 அரங்கம் 300 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1000 நபர்கள்

+91 94221 8 9550

RPTS Rd, WHC Road,Opposite Neeri Mordern School, Kotwal Nagar, Laxminagar,Nagpur, Maharashtra 440010
+91 94221 89550
https://www.facebook.com/pages/Jerryl-Lawns/103703579720131/
http://www.jerryllawns.com/
jbanait@yahoo.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்