விருந்து ஹால்

Jerryl Lawns

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 1300 நபர்கள்

+91 94221 8 9550

RPTS Rd, WHC Road, Opposite Neeri Mordern School, Kotwal Nagar, Laxminagar, Nagpur
+91 94221 89550
https://www.facebook.com/pages/Jerryl-Lawns/103703579720131/
http://www.jerryllawns.com/
jbanait@yahoo.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Prasadam Celebration Hall

₹ 425/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Mangaldeep Hall

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200, 500 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Riwaaz Lawns

₹ 400/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்