விருந்து ஹால்

Hardeo Hotel

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 625 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,012 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 100, 300 நபர்கள்

+91 90110 9 5874

Dr. Munje Marg, Near Laxmi Theatre, Sitabuldi, Nagpur
+91 90110 95874
+91 90110 95872
infohotelhardeo@gmail.com
http://www.hardeohotel.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hardeo

₹ 675/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel President

₹ 630/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

18, 35 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel Orient Taibah

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 400 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

80 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்