விருந்து ஹால்

Hardeo Hotel

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 625 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,012 முதல்

2 அரங்கங்கள் 100, 300 நபர்கள்

+91 90110 9 5874

Dr. Munje Marg, Near Laxmi Theatre, Sitabuldi,Nagpur, Maharashtra 440012
+91 90110 95874
+91 90110 95872
infohotelhardeo@gmail.com
http://www.hardeohotel.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்