அரங்கு

Hotel Airport Centre Point

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 690 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 801 முதல்

2 அரங்கங்கள் 300, 400 நபர்கள்

+91 90110 3 6265

131/1, Adjacent To Airport, Wardha Road,Nagpur, Maharashtra 440025
+91 90110 36265
banquet@airportcentrepoint.com
http://www.airportcentrepoint.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்