விருந்து ஹால்

Hotel Airport Centre Point

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 750 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 300, 500 நபர்கள்

+91 90110 3 6265

131/1, Adjacent To Airport, Wardha Road, Nagpur
Near Airport
+91 90110 36265
banquet@airportcentrepoint.com
http://www.airportcentrepoint.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Azkaban The Gaming Alley

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

The Pride Hotel

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

40 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்