விருந்து ஹால்

Hotel Centre Point

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 850 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

10 அரங்கங்கள் 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 1500 நபர்கள்

+91 92669 2 3456

24, Central Bazar Road, Ramdaspeth,Gandhi bagh, Ramdaspeth,Nagpur, Maharashtra 440010
+91 92669 23456
+91 712 242 0910
+91 712 669 9000
+91 93122 63614
info.nagpur@cpgh.in
banquet@centrepointnagpur.com
info@centrepointnagpur.com
http://centrepointnagpur.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்