விருந்து ஹால்

Hotel Centre Point

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 850 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

10 உட்புற இடங்கள் 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 1500 நபர்கள்

+91 92669 2 3456

24, Central Bazar Road, Gandhi Bagh, Ramdaspeth, Nagpur
+91 92669 23456
+91 712 242 0910
+91 712 669 9000
+91 93122 63614
info.nagpur@cpgh.in
banquet@centrepointnagpur.com
info@centrepointnagpur.com
http://centrepointnagpur.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hardeo

₹ 675/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

250, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Oberoi Palace

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

The Pride Hotel

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

40 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்