നാഗ്പൂര്‍ലെ വിവാഹ വേദികള്‍

0

Perfect Plaza, 97, Cement Rd, P & T Colony, Pratap Nagar, Nagpur – Ear Nose & Throat Hospital

Capacity50 – 200 ആളുകള്

പേയ്മെന്റ് മോഡൽഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റവും

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്425₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Multi Cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

S Ambazari Rd, Near Mate Chowk, Shradhanandpeth, Nagpur – Near Mate Chowk

Capacity500 – 1,000 ആളുകള്

പേയ്മെന്റ് മോഡൽഹാൾ വാടക + ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം

വില70,000₹ ൽ നിന്ന്+ 250₹ ൽ ഓരോ പ്ളേറ്റിനുമുള്ള വാടക

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

49-51 South Ambazari Road, Gayatri Nagar, Shewalkar Gardens, Gopal Nagar, Pratap Nagar, Nagpur

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം400 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ബാത്ത്റൂം

Din Dayal Nagar Chowk, Nagpur – Pratap Nagar

1500 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Capacity750 – 1,500 ആളുകള്

പേയ്മെന്റ് മോഡൽഹാൾ വാടക + ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം

വില1,60,000₹ ൽ നിന്ന്+ 350₹ ൽ ഓരോ പ്ളേറ്റിനുമുള്ള വാടക

1200 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Capacity600 – 1,200 ആളുകള്

പേയ്മെന്റ് മോഡൽഹാൾ വാടക + ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം

വില1,60,000₹ ൽ നിന്ന്+ 350₹ ൽ ഓരോ പ്ളേറ്റിനുമുള്ള വാടക

അടുക്കളുടെ തരം: - Multicuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ -16 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക