ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

The Pride Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 850 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 40 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಪೂಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 73035 2 0659

Wardha Road, Sonegaon, Nagpur
+91 73035 20659
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ