ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Heritage

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 100, 150 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 712 252 0244

Ravindra Nath Tagore Marg, Collectors Colony, Civil Lines, Nagpur
Behind Old VCA Ground
+91 712 252 0244
+91 97669 77700
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ