ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Airport Centre Point

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 950 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 300, 500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 90110 3 6265

131/1, Adjacent To Airport, Wardha Road, Nagpur
Near Airport
+91 90110 36265
banquet@airportcentrepoint.com
http://www.airportcentrepoint.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Hotel Hardeo

₹ 675/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 250, 300 ಜನರಿಗಾಗಿ

The Pride Hotel

₹ 750/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 40 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಟೆರೇಸ್ 200 ಜನರಿಗಾಗಿ

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ