બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Heritage

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 150 લોકો

+91 73035 2 0737

Ravindra Nath Tagore Marg, Collectors Colony, Civil Lines, Nagpur
+91 73035 20737
બેન્ક્વેટ હોલ