બેન્ક્વેટ હોલ

Harrison Celebration Lawn

1 ઇન્ડોર જગ્યા 1000 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1500 લોકો

+91 73035 2 0765

97/2, 97/3, 97/4 Wathoda Road, Sarju Town Road, Hanuman Chowk, Nagpur
+91 73035 20765
બેન્ક્વેટ હોલ