બેન્ક્વેટ હોલ

Gujjar Celebration

1 ઇન્ડોર જગ્યા 50 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 2000 લોકો

+91 73035 2 0753

2759, Sahyog Apartment, Ganesh Nagar Rd, beside D3 colony, Juni Shukrawari, Azamshah Layout, Nagpur
+91 73035 20753
બેન્ક્વેટ હોલ