બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Centre Point

વેજ પ્લેટ ₹ 850 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 900 માંથી

10 હોલ્સ 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 1500 લોકો

+91 92669 2 3456

24, Central Bazar Road, Ramdaspeth,Gandhi bagh, Ramdaspeth,Nagpur, Maharashtra 440010
+91 92669 23456
+91 712 242 0910
+91 712 669 9000
+91 93122 63614
info.nagpur@cpgh.in
banquet@centrepointnagpur.com
info@centrepointnagpur.com
http://centrepointnagpur.com/
બેન્ક્વેટ હોલ