Govind Celebration Lawn

Godhni Main Road Govind City, Near Govind City, Bus Stop, Prakash Nagar, godhani ro, Prakash Nagar, Zingabai Takli, Nagpur, Maharashtra 440030, India
+91 73041 55007
+91 82373 97256
+91 94224 43821
+91 94221 06921
ভেন্যু
একই রেস্টুরেন্ট
The Pride Hotel Nagpur

700₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

20, 100, 275, 275, 275 জন লোকের জন্য 5টি হল।

Naivedhyam Eastoria

650₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

200, 750, 750 জন লোকের জন্য 3টি হল।

Swagat Lawn

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

500, 800 জন লোকের জন্য 2টি হল।