Shubha Mangal Karyalaya

+91 94221 0 4556

Late Krishna Khonde Marg, Bhagya Ghar, Dharampeth, Nagpur, Maharashtra 440010, India
+91 94221 04556
ব্যাঙ্কোয়েট হল
একই রেস্টুরেন্ট
Gujjar Celebration

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

400 জন লোকের জন্য 1টি হল।

Swagat Lawn

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

500, 800 জন লোকের জন্য 2টি হল।

Rajwada Palace

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

700 জন লোকের জন্য 1টি হল।